1st Class Luxury e-Bikes for Rent
Category Uncategorized

Data: 20/04/2023

Lënda: FTESË PËR OFERTË

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri:         

Sadi Lika PF

NIPT:

L82406501L

Adresa:

Rruga Margarita Tutulani, Tirane

Tel/Faks:

0696037273

Objekti:

Zhvillimi i 8 audiotureve 

Përshkrim

Sadi Lika PF mbështetur nga programi COSOLVE, do të zhvillojë procedurën e prokurimit “Zhvillimi i 8 audiotureve”.

Data e zhvillimit të procedurës do të jetë 20/04/2023 – 05/05/2023, në orën 12:00, në adresën “Rruga Margarita Tutulani, Tirane“.

Ju ftojmë të paraqisni ofertën Tuaj ne emailin sadilika12@gmail.com  për këtë objekt prokurimi, me këto të dhëna (specifikimet teknike):

Krijim e 5 Audiotureve per qytetin e Tiranes

Krijimin e 3 Audiotureve per qytetin e Durresit

Një Audiotour përmban 20-30 site turistike, secili prej siteve turistike përmban një përshkrim të shkruar dhe 1,5 – 3 minuta audio të regjistruar. Gjatësia e itinerarit është 5-10 km. Në varësi të gjatësisë së itinerarit, koha e parashikuar e audioturit është rreth 2 – 3 orë. Bazuar në planin e ndryshimit të biznesit do të krijohen 8 audioture, përkatësisht 5 audio-ture në Tiranë dhe 3 në Durrës.

Afati maksimal i realizimit të shërbimit do të jetë 150 ditë nga shpallja e fituesit.

       Operatori ekonomik fitues duhet të dorezojë bashke me faturën, vërtetimin bankar që përmban Numrin e Llogarisë dhe IBAN-in;

       Në ofertën e tyre, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin të dhënat e plota të personit të kontaktit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *